Schválil stát šmírování občanů podle pozic mobilů a využití platebních karet? Kompletní text mimořádného opatření

Na Twitteru se objevil tweet “Operátoři a banky musí předávat ministerstvu zdravotnictví a hygieně údaje o vašem pohybu. Budou to lokalizovat na základě používání konkrétních mobilů a bankovních karet. Tak bacha.”  doprovázený následujícím částečným zněním mimořádného opatření.

ETn16n7XQAAhNYP.jpg

Asi se nedá moc očekávat, že lidé budou tu přílohu (obrázek) nějak extra zkoumat, takže zcela určitě nedorazí ke (mnou) zvýrazněné pasáži.

Stát nezavedl plošné šmírování polohy v mobilu a využívání platebních karet.  Pouze umožnil toto provést u osoby nakažené COVID-19,  která k tomu dá souhlas.

Smyslem je zmapovat pohyb takového člověka a vcelku se to dá chápat. Plošné šmírování to tedy samozřejmě není. Samozřejmě že to v principu umožňuje v dalších krocích zjistit další lidi, kteří se v danou dobu na daném místě nacházeli – o tom ale mimořádné opatření už nehovoří – každopádně to neumožňuje udělat plošně a bez jejich svolení. A je to případně zajímavé téma na další přemýšlení.

Kompletní text mimořádného opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

a) Podnikatelům zajišťujícím veřejnou mobilní komunikační síť (dále jen „operátoři“) se nařizuje předat Ministerstvu zdravotnictví nebo pověřené krajské hygienické stanici (dále jen „příjemce“) výsledky zpracování provozně lokalizačních údajů souvisejících s provozem určeného telefonního čísla za stanovené období (dále souhrnně jen „údaje“) uživatele určeného mobilního telefonního čísla (dále jen „subjekt údajů“), a to v souladu s bodem II.

b) Bankám se nařizuje předat příjemci údaje o době a místě použití elektronického platebního prostředku osob (dále jen „údaje“), které se nacházely v oblasti vydefinované příjemcem na základě údajů získaných dle bodu I písm. a), případně výsledky zpracování těchto údajů, a to v souladu s bodem II.

II.

Zpracování a předání údajů podle bodu I. se nařizuje provést jen na vyžádání příjemce a jen pro určené mobilní telefonní číslo, přičemž příjemce je oprávněn údaje vyžádat jen pokud subjekt údajů je osobou nakaženou koronavirem SARS-CoV-2 a dále výslovně a jednoznačně potvrdí předem svůj souhlas se zpracováním údajů podle tohoto mimořádného opatření. Před vyslovením souhlasu musí být uživatel příjemcem zřetelně a jasně informován alespoň o tom, že:

1. údaje nebo výsledky zpracování budou subjekty podle bodu I. předávány příjemci, který bude jejich správcem,

2. výlučným účelem zpracování údajů je provedení epidemiologického trasování přenosu COVID-19 a k provedení identifikace rizikových skupin obyvatelstva až na úrovni jednotlivých uživatelů ohrožených COVID-19,

3. operátorem budou zpracovány a předány provozně lokalizační údaje za dobu maximálně tří týdnů zpětně a v případě bank budou zpracovány a předány některé existující údaje o využití elektronického platebního prostředku,

4. subjekt údajů je oprávněn vzít souhlas kdykoli zpět.

Údaje podle bodu I. lze uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu. Tato doba nesmí být nikdy delší než 6 hodin.

Údaje podle bodu I., které nejsou v jednotlivých případech nadále nezbytné ke splnění účelu, se vymažou bezprostředně po ukončení doby zpracování, nejdéle však ve lhůtě dle předchozího odstavce.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 19. března 2020 ve 12.00 hod.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19. Předmětem opatření je stanovení povinnosti subjektům uvedeným v bodě I k činnostem vedoucím k likvidaci epidemie, a to za využití nástrojů pro provádění epidemiologického trasování přenosu COVID-19 a vyhledávání rizikových skupin obyvatelstva ohrožených COVID-19. Touto činností se rozumí zpracování a předání údajů příjemci podle bodu I. Podmínkou pro předání takových údajů, které jsou zásadně chráněny v rámci důvěrnosti komunikace nebo bankovního tajemství, je výslovný, informovaný a svobodný souhlas dotčené osoby – uživatele.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 a je vydáváno ve veřejném zájmu pro účely zachování veřejné bezpečnosti, kterou se rozumí také zachování funkčnosti důležitých veřejných služeb, včetně zdravotnických, bezpečnostních a záchranných systémů na území České republiky. Toto opatření je dále vydáváno za účelem posílení ochrany před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami. Toto opatření také naplňuje podmínky nezbytnosti a přiměřenosti zásahu do osobnostních práv a svobod, když stanoví povinnost souhlasu uživatele, povinnost zpracovávat data pouze k určenému účelu a nepředávat je za jiným účelem. Nebude tedy docházet k jakémukoli odposlouchávání komunikace nebo obsahu dopravovaných zpráv, nevyžadují se žádné informace o zůstatcích na účtu, platbách na účtech apod., získaná data budou využívána pouze k jasně definovanému účelu (viz dále), data nebudou sloužit jako důkaz pro správní či trestní řízení, data budou smazána bezprostředně poté, co pomine účel jejich zpracování. Zároveň platí, že doba uchování těchto údajů a dat nesmí překročit šest hodin.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví